PERSONDATAPOLITIK FOR SKINLAB

1. Introduktion

skinLab er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

Denne databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om skinLabs behandling af personoplysninger, som du kan læse mere om nedenfor.

2. Den dataansvarliges oplysninger

skinLab er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

skinLab

v/Maiken Aabo Larsen
Frederiks Promenade 19

7000 Fredericia
CVR-nr.: 33798865

Tlf.: 75 50 25 50
Mail.: mail@skinlab.dk

3. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, i forbindelse med at vi indsamler dine personoplysninger.

skinLab indsamler oplysninger om dig på følgende måder:

  • Ved at du selv afgiver personoplysninger gennem vores hjemmeside, online-booking system, via telefon, gennem mail eller fysisk i klinikken, med det formål at booke en tid hos os
  • Ved at du afgiver personoplysninger gennem vores hjemmeside, for at tilmelde dig skinLabs tilbud og nyheder
  • Ved brug af cookies på vores hjemmeside

Vi indsamler følgende personoplysninger:

  • Almindelige oplysninger: navn, adresseoplysninger, e-mail og telefonnumre, CPR-nummer
  • Følsomme oplysninger: helbredsoplysninger, før- og efterbilleder i forbindelse med kosmetisk behandling

Vi kan udveksle dine personoplysninger med ansvarlig speciallæge.

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

4. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger med det formål, at kunne give dig den bedst mulige behandling. Dine personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven, og dine helbredsoplysninger behandles i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Fotodokumentation, i forbindelse med kosmetisk behandling, foretages i henhold til “Bekendtgørelse om kosmetisk behandling”.

Ansatte hos skinLab har tavshedspligt. Det indebærer, at de som udgangspunkt ikke må udveksle oplysninger med andre om dit helbred, uden dit forudgående samtykke.

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er følgende:

  • Behandling af helbredsoplysninger finder sted på som følge af vores pligt til føre patientjournaler i overensstemmelse med bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler og bekendtgørelse om kosmetisk behandling.
  • Behandling af dine almindelige personoplysninger, foretages af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt med skinLab jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
  • Fremsendelse af tilbud og nyheder sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
  • Deling af foto på hjemmeside og sociale medier sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Behandling af dit CPR-nummer foretages med hjemmel i lov jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

5. Cookies

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med kundeoprettelse eller i forbindelse med bestilling af konsultation, anvender skinLab hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie.

Vi anvender cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og lette din adgang hertil.

6. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Yderligere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du anmoder os om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det følger af lov, at vi ikke må slette personoplysningerne (se afsnit 8 nedenfor).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor). Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00

8. Opbevaring og sletning

Alle patientoplysninger, som vi journaliserer hos skinLab, bliver opbevaret efter “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” § 14, og slettes efter 5 år fra seneste optegnelse i journalen medmindre oplysningerne har betydning for en klage-, tilsyns-, eller erstatningssag, i hvilket tilfælde oplysningerne vil blive opbevaret, så længe vedkommende sag verserer efter 5 års periodens udløb

Øvrige personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til det formål, som de behandles til, og når skinLab ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde lovkrav m.v.

9. Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

10. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

skinLab

v/Maiken Aabo Larsen
Oldenborggade 23

7000 Fredericia
Tlf.: 75 50 25 50
Mail.: mail@skinlab.dk